HACCP

Sinds 2004 is Visafslag Lauwersoog in het bezit van een HACCP-certificering.
Hiermee voldoen wij aan de eisen die gesteld worden voor een op HACCP gebaseerd Voedselveiligheidssysteem.

Onze huidige certificering draagt het nummer NL011817-1. Deze HACCP-certificering is gebaseerd op de initiële goedkeuringsdatum van 25 oktober 2010, het bijbehorende certificaat is afgegeven op 4 november 2013.
Om het certificaat te mogen blijven dragen, wordt Visafslag Lauwersoog periodiek getoetst aan de eisen van de HACCP-certificering. Lees meer

Wat is HACCP?

Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) is een voedselveiligheidssysteem dat strenge normen stelt in de beoordeling van voedselveiligheid en hygiëne.
Daarnaast kent HACCP aspecten met betrekking tot kwaliteitsmanagement en aandacht voor continue verbetering (Continuous Improvement / CI).

Volgens HACCP-normering worden de volgende aspecten aan toetsing onderworpen: “directieverantwoordelijkheid, product- en procesinformatie, basisvoorwaardenprogramma, gevarenanalyse, specifieke beheersmaatregelen, normen en kritische grenswaarden, monitoring & meting, corrigerende acties- en maatregelen, validatie, verificatie en documentatie.” Lees meer

Voor welke activiteiten is Visafslag Lauwersoog HACCP gecertificeerd?

Door Bureau Veritas is Visafslag Lauwersoog HACCP gecertificeerd voor het volgende toepassingsgebied:
“Het lossen, sorteren, zeven, overpakken, opslaan en na afslag laden van visserijproducten”.

Certificeringsnormen

HACCP berust zich op het besef dat “veilig voedsel en voedselhygiëne onontkoombaar zijn en een vast aspect dienen te vormen binnen (inter)nationaal beleid met betrekking tot volksgezondheid”. Lees meer

7 basisprincipes liggen ten grondslag aan HACCP:

1. Inventariseer alle potentiële gevaren en wijs de reële gevaren aan.

2. Ga na welke maatregelen er nodig zijn om het gevaar te beheersen en stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast (dit zijn punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht)

3. Geef per CCP de kritische grenzen aan.

4. Stel vast hoe de CCP’s bewaakt worden.

5. Leg de correctieve acties vast per CCP (correctieve acties zijn nodig wanneer de monitoring aangeeft dat het CCP niet wordt beheerst. De correctieve acties kunnen nodig zijn op het product en/of het proces en moeten leiden tot herstel van de veiligheid).

6. Pas verificatie toe (verificatie is een periodieke controle om na te gaan of de HACCP aanpak effectief is, ofwel om na te gaan of de beheersing van een CCP effectief is. Verificatie laat dus zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt).

7. Houd documentatie en registraties bij (documentatie wil zeggen dat de systeemopzet vastgelegd moet worden. Registratie is het verplicht vastleggen van bepaalde onderdelen van de systeemuitvoering). Lees meer

 

Volgens HACCP normering brengt Visafslag Lauwersoog de mogelijke gevaren ten aanzien van de veiligheid van de levensmiddelen in de bedrijfsprocessen in beeld.
Deze gevaren in de voedselverwerking worden benoemd, waarop wordt aangegeven hoe invulling is gegeven aan de daaraan verbonden risico´s.
Volgens deze “cyclus” is beheersing van de in kaart gebrachte risico’s volgens HACCP-standaarden mogelijk.